Vòng mân côi ngọc bích Canada

Mô tả
Chuỗi mân côi 10 kinh: 10 hạt đọc 10 kinh Kính Mừng
1 hạt cái: đọc kinh Lạy Cha (lúc khởi đầu) và kinh Sáng Danh (kết thúc).

Điều bí mật làm cho chuỗi kinh Mân Côi rất hữu hiệu là khi đọc Chuỗi kinh này người ta vừa cầu nguyện và vừa suy niệm.
Kinh Lạy Cha dâng lên Chúa Cha, Kinh Kính Mừng dâng lên Đức Mẹ Maria và Kinh Sáng Danh dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi.
Và lời suy niệm nhắm đến Chúa KiTô.
“Hãy lần hạt Mân Côi để Mẹ Maria luôn ở bên bạn.”

Chuỗi mân côi 10 kinh: 10 hạt đọc 10 kinh Kính Mừng
1 hạt cái: đọc kinh Lạy Cha (lúc khởi đầu) và kinh Sáng Danh (kết thúc).

Điều bí mật làm cho chuỗi kinh Mân Côi rất hữu hiệu là khi đọc Chuỗi kinh này người ta vừa cầu nguyện và vừa suy niệm.
Kinh Lạy Cha dâng lên Chúa Cha, Kinh Kính Mừng dâng lên Đức Mẹ Maria và Kinh Sáng Danh dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi.
Và lời suy niệm nhắm đến Chúa KiTô.
“Hãy lần hạt Mân Côi để Mẹ Maria luôn ở bên bạn.”

Loading
0