Chỉ số Bovis và Chú nguyện

15-09-2018
Chỉ số Bovis và Chú nguyện
Chú nguyện là gì? : Chú nguyện là đặt hết tâm thành vào sự cầu nguyện. Thân Khẩu ý hợp nhất.
Ai có năng lực chú nguyện: Hàng tứ chúng: Tỳ khưu Tăng, Tỳ khưu ni, Sa di Tăng, Sa di Ni, Thiện Nam, Tín nữ...nếu có tu tập các pháp Quán Tưởng và thiền định đã đạt được thành tựu đều có năng lực chú nguyện.
Pháp Chú Nguyện: Có hai Pháp: Pháp thế gian và Pháp Xuất thế gian.
Pháp thế gianTức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục.
1) Tức Tai Pháp: Để trừ ác nghiệp, trọng tội, phiền não chướng... Các món tai nạn, quan sự, khẩu thiệt, quỷ mị sở trước, ác tinh lăng bức...
2) Tăng Ích Pháp: Vì cầu thêm sự vinh quang, tăng trưởng thọ mạng, cầu phước đức thông minh, quyến thuộc thế lực, tiền tài phong thạnh, tài bảo đủ đầy, cầu phục tàng bảo châu, thuốc tiên, thần thông v.v...
3) Kính Ái Pháp: Cầu tất cả Thánh Hiền gia hộ, Thiên long Bát bộ hoan hỷ, cầu thuyết pháp biện tài, ngôn âm hoà nhã, người nghe hoan hỷ và cầu tất cả mọi người ái kính, bạn hữu tri thức thân cận, oan gia hoà thuận...
4) Hàng phục pháp: Ðể hàng phục tất cả ác độc, quỷ thần và ác long thú tổn hại tất cả hữu tình và điều phục tất cả người ác, không trung với đất nước, sanh tâm phản đạo, diệt Tam-Bảo, hủy Chơn ngôn, hoặc gây chướng ngại. Ðối với tất cả người ác như vậy, người trì chú vận đại từ bi tâm, làm được phép này.
Pháp Xuất thế gian: Thiền Quán và Thiền Chỉ.

Loading
0